Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

З а л и н а / Тексты песен

Найдено 558 текстов

н а й т и в ы х о д - б ы л в с е т и 1 5 м и н у т н а з а д

Л.а.м.п.а.с.ы. .и. .Э.л.и.з.и.у.м. - В.с.е. .А.х.у.е.н.н.о.,.в.с.е. .и.д.е.а.л.ь.н.о.

Лоя.... - А в н у т р и у н е г о р о з ы т е м н о-а л ы е

н а й т и в ы х о д - к и т ы у м и р а ю т в л у ж а х б е н з и н а.

■ С . М и х а й л о в И Л . У с о в а - М ы С л и ш к о м Р а з н ы е .

■ Н и г а т и в - И с т о р и я О д н о й Б о л е з н и .

[Б а р с к и х] - [M н е H е H у ж е н C е к с,б е з T в о е й л ю б в и]

о к е а н. е л ь з и - о б і й м и

О к е а н Е л ь з и - Стріляй

О к е а н Э л ь з и - Вище неба

- - С О Л Н Ц Е М О Ё В З Г Л Я Н И Н А М Е Н Я

найтивыход - к и т ы у м и р а ю т в л у ж а х б е н з и н а

J a h K h a l i b - Т в о и С о н н ы е Г л а з а

n i c e b e a t z p r o d - З а к л ю ч и т е л ь н ы й А к к о р д

prol ge - я б н а в е к и п о ш е л з а т о б о й

LUCAVEROS x HIRO - н е и з с л а б ы х

~~~ S i m o n M C - О н а б о и т с я с л ё з ~~~

ЭНДШПИЛЬ & MiyaGi - в п о с л е д н и й р а з

=З=А=Л=И=Н=А= - мини мир

=З=А=Л=И=Н=А= - Россия Рулит

=З=А=Л=И=Н=А= - Друзья

=З=А=Л=И=Н=А= - Луна, луна [ ретро мега денс remix]

=З=А=Л=И=Н=А= - Ты мое солнце vk.com/rahmanov.timur

З=А=Л=И=Н=А - Сеньорита

М а л и н а - П о з ов и , я б у д у с т о б о й . . .

А м е л и н а М е л и - Н а и з у с т ь

А р и н а В ы с к у б о в а - С л ы ш ь , т ы ч ё т а к а я д е р з к а я

Е л е н а В а е н г а - Ж е л а ю ч т о б ы в с е б ы л и з д о р о в ы

4 п ы л ь f e a t. Л и п а з з з а - Т а н ц у й

С п л и н - П л а с т м а с с о в а я Ж и з н ь

з е л е н ы й д е н ь - а м е р и к а н с к и й и д и о т

С п л и н - Н е б о в а л м а з а х

с п л и н - д а в а й т е д е л а т ь п а у з ы в с л о в а х

Л-о-л-и-т-а - О-с-т-а-н-о-в-и-т-е З-е-м-л-ю я -с-о-й-д-у

б е л к и н а а к а ц и и - я б е з т е б я н е у м р у

Р е а л ь н ы е П а ц а н ы - З а ц е н и

з а м к н у т о с т ь 8 - м о я л ю б о в ь н а д в с е м и в а м и

б е л и н д а н а и з у с т ь - п а п е

С а т и К а з а н о в а и Б т и ш т а - Чу в с т в о л е г к о с т и

С п л и н - Т а н ц у й ( O S T " О з а б о ч е н н ы е " )

I р и н а В а с и л е н к о - Буду з тобою

л у н а - з а т м е н и е

С П Л И Н - В р е м я , н а з а д !

С П Л И Н - о р б и т б е з с а х а р а

С-п-л-и--н - О-р-б-и-т- -Б-е-з- -С-а-хар-а--

Э.Л.И.З.А.Б.Е.Т-Г.Р.А.Н.Т - Г.Р.А.М.М.

З-ем-ф-и-р-а - М-н-е п-л-ев-а-т-ь к-т-о к-о-го- тр-а-х-ал

а.з.е.л.и.я - в.а.н.в.о.г

б е л и н д а н а и з у с т ь. - 6 минут

К.р.и.з.з К.а.л.и.к.о фт. Т.е.ч Н.9 - Хелло Валлс

Т Ы К Р У Т А Я Е С Л И Н Е З Л А Я - :3

Э.Л.И.З.А.Б.Е.Т-Г.Р.А.Н.Т - янг энд беатифуле

Л е н и н г р а д и Ю л я К о г а н - п р о щ а й , п и з д а б о л

м и х а и л б о я р с к и й - з е л е н о г л а з о е т а к с и

■ Е в г е н и й К у з и н - С к о л ь к о В и д е л Л и ц , Е е И с к а л .

К с е н и я В а з о в с к а я - н е л ю б и м а я , з д р а в с т в у й

■ Ал и с а Л о г и н а - Е с л и Т о л ь к о З а х о ч е ш ь .

П-е-в-и-ц-а Н-а-т-а-л-и - С-н-е-ж-н-а-я р-о-з-а

■ А д р и а н о Ч е л е н т а н о - С ю з а н н а .

/К/и/н/о/ - /3/5/ /З/в/е/з/д/а/ /п/о/ /и/м/е/н/и/ /с/о/л/н/ц/е/

н а й т и в ы х о д - п р о с т о с е л и з а п л а к а л

В и к т о р С а л т ы к о в - С п а с и б о з а с ы н а и з а д о ч ь .

И.е.з.е.к.и.и.л.ь.2.5:1.7 - Я.Н.и.к.о.г.д.а.Н.е.В.и.д.е.л.М.о.р.я

Е С Е Н И Н - З а м е т а л с я п о ж а р г о л у б о й

c в е т л а н а л о б о д а - д е в о ч к а в п л а т ь и ц е р о з о в о м

А л ь б ер т А с ад у л и н - Р а з в е э т о н е ч у д о ?

Г А М О Р А - - э т и г л а з а о п я т ь о б м а н у л и

Т.а.и.о. К.р.у.з. и Ф.л.о.р.и.д.а - Х.а.н.д.о.в.е.л. (Radio Edit)

Л.е.н.к.а - Э.в.е.р.и.з.и.н.к. .э.т. .в.а.н.с.

С е м е н С л е п а к о в - Ж е н щ и на з а р у л е м

у т в о и х и н и ц и а л о в - э х о т ы с я ч и в о к з а л о в

э.м.и.н.е.м. - а.н.д.е. з.е.и.н.ф.л.ю.э.н.с (ф.и.т. д.12)

В с е с т р а н ы м и р а - Л е г а л и з у й т е

/К/и/н/о/ - /1/3/ /В/ /н/а/ш/и/х/ /г/л/а/з/а/х/

/К/и/н/о/ - /9/3/ /Т/р/а/н/к/в/и/л/и/з/а/т/о/р/

Л е р а Р о м а н т и к а - Б е з о п а с н ы й с е к с

И н т о н а ц и я - с л е д у й з а м е ч т о й .

М,и,ш,а М,а,в,а,ш,и - 7. Л,и,ц,е,н,з,и,я (Альбом Зерно 2012)

Г а м о р а - Т ы - э т о б е з у м н о е ж е л а н и е

А З А Н - Н А М О Л И Т В У

З/е/м/ф/и/р/а/ - л.ю.б.о.вь, как, с.л.у.чай.н.ая.см.ер.т.ь.

Д э ф о л и а н т и И с к р а - Я и з 9 0 - х

з н а ч и т , с н о в аㅤб у д у т - вㅤм о д еㅤт ё п л ы е ㅤк о т ы

- С т р и т б о л - ( О П Е Н И Н Г )-T A N K - D o u N i u, Y a o B u Y a o - Т а й в . я з ы к.

Т.и.м.б.е.л.е.н.д - А.п.о.л.о.г.и.з

♪♫ С.л.и.п.к.н.о.т - З.е в.и.р.у.с о.ф л.а.й.в

С л у ш а й э к з о р ц и с т - Н о ж м о й л у ч ш и й д р у г

/К/и/н/о/ - /3/1/ /Ж/и/з/н/ь/ /в/ /с/т/ё/к/л/а/х/

зе м ф и р а - сл у ч а й н о_п а д а л и_з в ё з д ы

э.м.и.н.е.м - э.з л.а.й.к з.е.т

П.А.И.Н. - З.О.М.Б.И--С.Л.А.М.

♫ Д е л ь ф и н - Б е з _ Н а с

А л е к с а н д р Р о з е м б а у м - У т к и

б л о н д и н ка к с ю - З а к р о й с в о й р о т

/К/и/н/о/ - /5/6/ /М/у/з/ы/к/а/ /в/о/л/н/

Л е в а T w i c e f e a t. L i l K a t e - И з в и н и

♫ Б е Z у м н ы е _ У с и л и я - Т в о ё _ С е р д ц е _ (Р е п р и з а)

Т е р а п и я - Д о ж д ь н е и з л е ч и м

З е м ф и р а - Г л а в н о е

♫ З е м ф и р а - П р о с т и _ М е н я _ М о я _ Л ю б о в ь

/К/и/н/о/ - /6/3/ /О/к/о/л/о/ /7/ /у/т/р/а/ /(/Я/ /и/з/ /т/е/х/)/

/К/и/н/о/ - /8/3/ /С/л/е/д/и/ /з/а/ /с/о/б/о/й/

З/е/м/ф/и/р/а/ - о.н.-.т.в.ой.ма.л.ь.чик.

н а т а л и я | к и л з - z o m b i e

З А Д О Л Б А Л И В Ы М Е Н Я У Ж Е ... - простите просто заебало меня....(

В л а д и м и р К у з ь м и н - Ты сказка в моей жизни

В Л А Д И М И Р - К У З Ь М И Н - Лед слезы льет

б а й т и н г э л б о у з - The Present

б а й т и н г э л б о у з - Bad Motherfucker

л.у.м.б.и.з.к.е.т.и.к. - т.а.к.е.а.л.у.н.а.р.а.у.н.д.

н о ч н ы е_г р у з ч и к и - э к з и с т е н ц и а л ь н о е_п о р а ж е н и е.

Е в г е н и й Г р и ш к о в е ц - З е л е н ы е г л а з а

В е р а П о л о з к о в а - У х о д и т ь О т Н е г о . Д и н а м и т ь.

З В Е Р И - П Р О С Т О Т А К А Я С И Л Ь Н А Я Л Ю Б О В Ь

О к е а н Е л ьз и - Тв ої з е л е ні о чі

Т.е.ч Н.9 - ласт сэд сонг(фт. К.р.и.з.з К.а.л.и.к.о)

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /9/3/ /Т/р/а/н/к/в/и/л/и/з/а/т/о/р/

■ Н е и з в е с т н ы й И с п о л . - Б е з Н а з в а н и я .

л.у.м.б.и.з.к.е.т.и.к. - .о.х.у.е.н.н.ы.е.г.о.л.у.б.ы.е.г.л.а.з.а.

Р.а.с.т.а.м.а.н. - .Я. .Р.а.с.т.а.м.а.н.а. .у.з.н.а.ю. .и.з.д.а.л.е.к.а.

г р а н ь - м е л а н х о л и я м о е й ж и з н и

♫ Г о с т и _ И з _ Б у д у щ е г о - П л а ч ь , П л а ч ь , Т а н ц у й , Т а н ц у й

г о с т и и з б у д у щ е г о - л ю б и м е н я п о - ф р а н ц у з с к и

В е р а П о л о з к о в а - Я М о г у Б ы т ь Г р у б о й И Н е з е м н о й

D a n B a l a n и В е р а Б р е ж н е в а - Л е п е с т к а м и С л е з

Н е и з в е с т е н - Я м а л о л е т н я я д о ч ь

П.а.р.а.м.о.р - Л.а.в .и.з. .н.о.т э. к.о.м.п.е.т.и.ш.н

К а н ц л е р Г и - С т р а ш н а я С к а з к а

■ П а в л а - Я Н е З а б у д у Н и к о г д а .

и з в с е х э т и х л ю д е й - я н а д е ю с ь ч т о э т о и м е н н о т ы

т ы д л я м е н я - н и ч е г о н е з н а ч и ш ь

в ы с о г л а ш а е т е с ь - н и к е м з а н я т о

О...к.е.а.н Е...л.ь.з.и - Д...р.у.г (.п.о.в.н.а в.е.р.с.і.я)

О л е с я Т р о я н с к а я - П р ы г а й в н и з

И о с и ф_К о б з о н & T h e_P r o d i g y - И_Л е н и н_т а к о й_м о л о д о й

О Б М А Н - в о т ч т о з н а ч и т л ю б о в ь

Г о с т и из б у д у щ е г о - Л ю б и м е н я п о - ф р а н ц у з с к и

С.К.Р.И.Л.А. Н.Е.Р.О. И . Т.Д - З.Б.С П.А.Т.И. 2011

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /1/3/ /В/ /н/а/ш/и/х/ /г/л/а/з/а/х/

г р я з ь - н е н а в и ж у л ю д е й.

г р я з ь - я н е н а в и ж у л ю д е й

Ф л ё р - А ты з н а е ш ь , у на с б у д у т д е т и.

л.у.м.б.и.з.к.е.т.и.к. - ш.а.т.у.н.

В е р а П о л о з к о в а - Я Т е б я П л а н и р у ю П о м н и т ь Д о л г о.

К.а.с.п.и.й.с.к.и.й..г.р.у.з. - М.а.м.а,.я.в.л.ю.б.и.л.с.я..в..д.е.в.о.ч.к.у..о.д.н.у.

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /3/5/ /З/в/е/з/д/а/ /п/о/ /и/м/е/н/и/ /с/о/л/н/ц/е/

К а н ц л е р Г и - Т а н г о Д о х л ы х М е д у з

Н и к и т к а M e n i m o - Р а з н о ст ь п о л о с [ m i x e d b y f e e d j e e ]

П т а х а - f e a t - Л е г е н д ы - П р о - Т ы - и щ е ш ь - в - с е б е - и з ъ я н ы

в ы ш е л п о к у р и т ь - ч е м у з д е с ь п р а з д н о в а т ь?

в к у с н ы й п о з о р - д а б л,к и л л

К а н ц л е р Г и - С л ё з ы и К р о в ь

х Д В ы н о с м о з г а - П о д о р о г е л е т н и м д н ё м..

О к е а н Э л ь з и - Це зі мною

О к е а н Э л ь з и & Б у м б о к с - Це зі мною

М.а.к.с.и.м.у.м З.е Х.о.р.м.о.н - У.о.т.с А.п, П.и.п.л?

О к е а н Э л ь з ы - Т а к а, я к т и

Э.д.и.а.р.н.о.л.ь.д - д.е.к. з.е. х.о.л.с

♫ О л е г _ Г а з м а н о в - Г о с п о д а _ О ф и ц е р ы

М У З Ы К А - Д Л Я - В И Д Е О - Ф О Н О В А Я 5

Ной и Кит - Ж.и.з.н.ь п.р.о.д.о.л.ж.а.е.т.с.я.

л.у.м.б.и.з.к.е.т.и.к. - х.е.й.м.е.н.в.е.й.к.а.п.п.

О к е а н Е л ь з и - О б i й м и

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /3/1/ /Ж/и/з/н/ь/ /в/ /с/т/ё/к/л/а/х/

о к е а н э л ь з ы - о б и й м ы

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /5/6/ /М/у/з/ы/к/а/ /в/о/л/н/

З л а та О г н е в и ч - G r a vi t y

о к е а н е л ь з и - не залишай мені мене

О к е а н Е л ь з и - Не твоя війна

О к е а н Е л ь з и - Йду на дно

О к е а н Е л ь з и - Коли

О к е а н Е л ь з и - Мира

О к е а н Е л ь з и - Невидима сiм'я

О к е а н Е л ь з и - Позич мені сонце

О к е а н Е л ь з и - Той день

О к е а н Э л ь з и - I я на небi

О к е а н Э л ь з и - Квітка

О к е а н Э л ь з и - Я відчуваю тебе

О к е а н Э л ь з и - Не опускай свої очі

О к е а н Э л ь з и - Обійми

О к е а н Э л ь з и - Така, як ти

О к е а н Э л ь з и - Життя

О к е а н Э л ь з и - Холодно

О к е а н Э л ь з и - Не питай

О к е а н Э л ь з и - Той день

О к е а н Э л ь з и - Хочу напиться тобою

О к е а н Э л ь з и - Я так хочу до тебе

О к е а н Э л ь з и - Не можу без тебе

О к е а н Э л ь з и - Мовчати

О к е а н Э л ь з и - Друг

О к е а н Э л ь з и - Чайка