Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

З в е р и / Тексты песен

Найдено 447 текстов

☾穂MentalAffection穂☽ - В о з ь м и м е н я н а р у к и

и.м.я.н.е.п.р.о.и.з.н.о.с.и.м.о. - разбились в реальность

С п л и н - П р о ч ь И з М о е й Г о л о в ы

з е м ф и р а - в . м е т р о

Лоя.... - А в н у т р и у н е г о р о з ы т е м н о-а л ы е

Мертвые Дельфины - Г л а з а м и т в о е г о с е р д ц а

е.м.и.н.е.м. - к.р.э.з.и.и.н.л.о.в.

к р о в о с т о к - Б Ы Т Ь П Л О Х И М - З А Е Б И С Ь

Г о с т и из б у д у щ е г о - З и м а в с е р д ц е

■ Н и г а т и в - И с т о р и я О д н о й Б о л е з н и .

К о м и с с а р - П е с н я з о в е т

З е м ф и р а - М ы р а з б и в а е м с я

[Б а р с к и х] - [M н е H е H у ж е н C е к с,б е з T в о е й л ю б в и]

Ч...а.й В...д.в.о.ё.м - Г...о.с.п.о.д.и.н П...р.е.з.и.д.е.н.т (.N.E.W. .2.0.1.1.)

н а й т и в ы х о д - к и т ы у м и р а ю т в л у ж а х б е н з и н а.

■ С . М и х а й л о в И Л . У с о в а - М ы С л и ш к о м Р а з н ы е .

з е м ф и р а - д о с в и д а н и я

З е м ф и р а - Жить в твоей голове

...Слёзы Асфальта... - П Е Р Е Д О З И Р О В К А

6 9 9 6 - И к а м н е м в н и з с к р ы ш и д о м а

Quest Pistols - Б е л а я С т р е к о з а Л ю б в и

найтивыход - к и т ы у м и р а ю т в л у ж а х б е н з и н а

ЭНДШПИЛЬ & MiyaGi - в п о с л е д н и й р а з

З в е р и - З а п о м н и м е н я

З В Е Р И - П Р О С Т О Т А К А Я С И Л Ь Н А Я Л Ю Б О В Ь

з в е р и - с м е ш н а я о ш и б к а

( З В Е Р И ) - Не важно

З В Е Р И - До скорой встречи,моя любовь к тебе навечно!

( З В Е Р И ) - 120

З В Е Р И - До скорой встречи

З.е Д.в.е.р.и. - Райдерс он зе шторм

Ки п е л о в , А р и я - К р ов ь з а к р о в ь !

D a n B a l a n и В е р а Б р е ж н е в а - Л е п е с т к а м и С л е з

В е р а П о л о з к о в а - Я М о г у Б ы т ь Г р у б о й И Н е з е м н о й

В е р а П о л о з к о в а - В л а д и с л а в А л е к с е е в и ч

В е р а П о л о з к о в а - Я Т е б я П л а н и р у ю П о м н и т ь Д о л г о.

в.е. б.и.т.л.з. - р.о.к. э.н.д. р.о.л.л. м.ю.з.и.к.

В е р а П о л о з к о в а - К р е с т и к

В е р а П о л о з к о в а - У х о д и т ь О т Н е г о . Д и н а м и т ь.

В а л е р и й М е л а д з е - М е ч т а

в е р т у ш к а г а з м а н о в а - к а к К и а н у

С п е ц н а з Ф С Б Р А З В Е Д К И - Выше нас только звёзды

ч е р н ы й б е р е г - в е р ь в м о и с к а з к и

(((:!!!!!Э~П~И~Д~Е~М~И~Я!!!!!:))) - (((:!!!!!6 - С~Т~Р~А~Н~А - З~А~Б~В~Е~Н~И~Я!!!!!:)))

м а р и я ч а й к о в с к а я - м о я з в е з д а

в ы ш е л п о к у р и т ь - ч е м у з д е с ь п р а з д н о в а т ь?

ч е р н ы й б е р е г - в ы х о д и и з в о д ы с у х и м

■ С е р г е й Т р о ф и м о в - Н е Р а с с к а з ы в а й .

c в е т л а н а л о б о д а - д е в о ч к а в п л а т ь и ц е р о з о в о м

Н е р в ы - Д а в а й - б у д е м - д р у з ь я м и

Н е р в ы. - Б у д е м Д р у з ь я м и.

м а р и я_ч а й к о в с к а я - з а б е р и_м е н я

Т.а.и.о. К.р.у.з. и Ф.л.о.р.и.д.а - Х.а.н.д.о.в.е.л. (Radio Edit)

А р и н а В ы с к у б о в а - С л ы ш ь , т ы ч ё т а к а я д е р з к а я

з а р и с о в к а - я л ю б л ю п и т е р

м а р и я ч а й к о в с к а я - р а з б е ж а т ь с я

Э с ч е в с к и й - О 5 . З а к о н о м е р н о

М,и,ш,а М,а,в,а,ш,и - 10. З,е,р,н,о [Новый Рэп]

Ш.Е.Р.Ш.Н.И. - М.К.К.З.В.П.

Е в г е н и й Г р и ш к о в е ц - З е л е н ы е г л а з а

А н н а Г у р и ч е в а - З а ч е м Т е б е Т а к о й К р а с и в ы й

М А Ш И Н А В Р Е М Е Н И - З А Т Е Х , К Т О В М О Р Е

К с е н и я В а з о в с к а я - н е л ю б и м а я , з д р а в с т в у й

И.е.з.е.к.и.и.л.ь.2.5:1.7 - Я.Н.и.к.о.г.д.а.Н.е.В.и.д.е.л.М.о.р.я

† М е р т в е ц 6 9 † - Р а з б и т ы е м е ч т ы

м а р и я ч а й к о в с к а я - и д и к о м н е з а б ы т о е ч у в с т в о

в ы ш е л п о к у р и т ь - р о з о в ы й з а к а т

М А Ш И Н А В Р Е М Е Н И - З А М Ы К А Я К Р У Г

в е ч н о е с и я н и е - ч и с т о г о р а з у м а

U S B и С е р г е й Ж у к о в - С к а ж и З а ч е м

м а р и я ч а й к о в с к а я - п и с т о л е т ы и р о з ы

К а н ц л е р Г и - С л ё з ы и К р о в ь

Н Е Р В Ы - Н И К О Г Д А Н Е З А Б У Д У

- С т р и т б о л - ( О П Е Н И Н Г )-T A N K - D o u N i u, Y a o B u Y a o - Т а й в . я з ы к.

I р и н а В а с и л е н к о - Буду з тобою

л и р и к - в о з б у ж д а е ш ь

Ц в е т ы---Г р у з и и - -----

М И Р З А Е В - давай за жизнь

М И Р З А Е В - Моли се да не почна

М И Р З А Е В - ℂ⋆.Azizam.ℂ⋆

Л.е.н.к.а - Э.в.е.р.и.з.и.н.к. .э.т. .в.а.н.с.

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /3/5/ /З/в/е/з/д/а/ /п/о/ /и/м/е/н/и/ /с/о/л/н/ц/е/

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /3/3/ /З/а/к/р/о/й/ /з/а/ /м/н/о/й/ /д/в/е/р/ь/

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /3/6/ /З/в/е/з/д/ы/ /о/с/т/а/н/у/т/с/я/ /з/д/е/с/ь/

О...к.е.а.н Е...л.ь.з.и - Д...р.у.г (.п.о.в.н.а в.е.р.с.і.я)

н а й т и в ы х о д - э т о , н а в е р н о е , з д о р о в о - ~

с к р у д ж и - с - н и з о в - в в е р х

з а м к н у т о с т ь 8 - д а в а й ч у в с т в а м и м е р и т ь с я

А л ь б ер т А с ад у л и н - Р а з в е э т о н е ч у д о ?

A r a s h и А н н а С е м е н о в и ч - п р и е з ж а й т е д е в у ш к и н а м о р я

♫ Б е Z у м н ы е _ У с и л и я - Т в о ё _ С е р д ц е _ (Р е п р и з а)

н а й т и в ы х о д / k o m m u n i k a ц и я - х р у щ ё в к и и р е з а н ы е р у к и

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /7/7/ /Р/а/з/р/е/ш/и/ /м/н/е/

Е л е н а В а е н г а - Ж е л а ю ч т о б ы в с е б ы л и з д о р о в ы

З Е М Ф И Р А - Ж И Т Ь В Т В О Е Й Г О Л О В Е

Би-2 и Тамара Гвердцители - Б е з в о з д у ш н а я т р е в о г а

м о н о к и н и - н а з ы в а й м е н я в е т е р

К а с п и й с к и й Г р у з - Г о р о д Н е в е с т

З е м ф и р а - Ж и т ь в м о е й г о л о в е

А.Х а р ч и к о в - Λ и б е р а л и з м

А с т р а н о в а. - П а д а ю щ и е З в ё з д ы.

Д о м и н о - Д е т я м и з у м р у д н ы х г о р о д о в

П.а.р.а.м.о.р - Л.а.в .и.з. .н.о.т э. к.о.м.п.е.т.и.ш.н

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /3/0/ /Д/о/р/о/г/а/ /з/о/в/е/т/

n e d o n e b o н а й т и в ы х о д - з а в т р а б у д е т х у ж е

В И А Г р а - Д е н ь б е з т е б я

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /8/ /Б/е/з/д/е/л/ь/н/и/к/

♫ О л е г _ Г а з м а н о в - Г о с п о д а _ О ф и ц е р ы

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /8/3/ /С/л/е/д/и/ /з/а/ /с/о/б/о/й/

n e d o n e b o , н а й т и в ы х о д - з а в т р а б у д е т х у же

н а й т и в ы х о д - п р о с т о с е л и з а п л а к а л

Ха-с-бу-л-ат Р-а-хма-но-в - О,е-сл-и б- з-на-ла- т-ы...

/К/и/н/о/ - /3/0/ /Д/о/р/о/г/а/ /з/о/в/е/т/

■ Ю л я С а в и ч е в а - З д р а в с т в у й т е , Г о л у б ы е Г л а з а .

В с е с т р а н ы м и р а - Л е г а л и з у й т е

т ы г о т о в р у л и т ь ? - М ы н е б у д е м т о р м о з и т ь

♫ З е м ф и р а - П р о с т и _ М е н я _ М о я _ Л ю б о в ь

п.р.о.д.ж.е.к.т - айм.к.р.е.й.з.и. и.н.л.о.в

П т а х а - f e a t - Л е г е н д ы - П р о - Т ы - и щ е ш ь - в - с е б е - и з ъ я н ы

З/е/м/ф/и/р/а/ - ж\и.ть.\в.т.в.о,ей.г.о.л.о.ве.

К.о.р.о.л.е.в - З.а т.в.о.ю к.р.а.с..и.в..у.ю у.л.ы.б.к.у

С е м е н С л е п а к о в - Ж е н щ и на з а р у л е м

Н и к Че р н и к о в - Ф р е н д з о н а

К.а.с.п.и.й.с.к.и.й..г.р.у.з. - М.а.м.а,.я.в.л.ю.б.и.л.с.я..в..д.е.в.о.ч.к.у..о.д.н.у.

З/е/м/ф/и/р/а/ - д.е.в.оч.к.а.с.пле.е.ром.

П-е-в-и-ц-а Н-а-т-а-л-и - С-н-е-ж-н-а-я р-о-з-а

З/е/м/ф/и/р/а/ - м.о.ск.в.а.(Е.с.е.н.ин.)

З/е/м/ф/и/р/а/ - м.ы.ра,з.би,в.а,ем.ся..

О л е с я Т р о я н с к а я - П р ы г а й в н и з

♪♫ С.л.и.п.к.н.о.т - З.е в.и.р.у.с о.ф л.а.й.в

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /7/5/ /П/р/о/с/т/о/ /х/о/ч/е/ш/ь/ /т/ы/ /з/н/а/т/ь/

З е м ф и р а - Г л а в н о е

з е м ф и р а - д е в о ч к а

С п л и н. - В м и р е и л л ю з и й.

г р я з ь - н е н а в и ж у л ю д е й.

г р я з ь - я н е н а в и ж у л ю д е й

х Д В ы н о с м о з г а - П о д о р о г е л е т н и м д н ё м..

К а с п и й c к и й Г р у з - Я C Н е й Ж и в о й

Е В Д О К И М О В - Ф А Н Т А З Ё Р

К А С П И Й С К И Й _ Г Р У З - М О Я _ Д Е В О Ч К А

я н и к с - х о ч у в с е и с р а з у

З/е/м/ф/и/р/а/ - о.н.-.т.в.ой.ма.л.ь.чик.

►S.i.n.d.i.k.и.t. - _Я. р.а.з.о.б.ь.ю. т.в.о.ё. е.б.а.л.о

З е м ф и р а - Корабли в моей гавани

З е м ф и р а - Девочка, живущая в сети

З е м ф и р а - Просто давай дружить в губы

У к р а ї н с ь к і п і с н і - М и з м і н е м о с в і т

з е м ф и р а - Жить в моей голове

С П Л И Н - В р е м я , н а з а д !

Земфира - - Б е З ш А н С о В б Е з В а Р и А н Т о В

kommunikaция - д в е р и з а к р ы в а ю т с я

Sea of Ideas x Джиос - д в е р и з а к р ы в а ю т с я

КДК - ~Р а з в е л и Н а с

Ты знаешь ( Апахпп) - В и а й п и т р и з в е з д ы

ATlANTIDA PROJECT - Н О В О Е И З М Е Р Е Н И Е

- - З в е з д а С м е р т и

Тони Раут - З в е з д а С м е р т и

kommunikaция - з а ч е м в о о б щ е г о в о р и т ь

- мо с к в а_с л е з а м _н е_в е р и т

ЛСП - В в е р х В н и з

- - М а м а н е ж д и я в е р н у с ь п о з д н о

♪♫ - Р.а.з.о.б.р.а.л.и в.с.е.х .д.е.в.о.к .в .г.о.р.о.д.е.

Y E E Z U S - Е В Р О В И Д Е Н И Е Г Р У З И Я Н А Х

Y A N x Y E E Z U S - Е В Р О В И Д Е Н И Е Г Р У З И Я Н А Х

пак - м и р о в о з з р е н и е

Yanix - м е р т в ы е п р е з и д е н т ы

Би-2 - Т ы р а з б и в а е ш ь м о ё с е р д ц е

- С е р г е й Л а з а р е в – 7 цифр и звонок

Мария Чайковская - ч е р е з с л о в о з и м а

kommunikaция - з а т а щ и м е н я в а н д е р г р а у н д

Псой Короленко - п р и п е в д в а р а з а

- В о з ь м и м о е с е р д ц е

симпл плэн - й.о.р. л.о.в.е. и.з. а. л.и.е.

m d o - з а в т р а н и ч е г о н е б у д е т

BIFFGUYZ - Т ы п р и с е д а е ш ь в з а л е) ) )

Кипелов - в о з ь м и м о ё с е р д ц е

- Т..В..О..И..К..А..Р..И..Е..Г..Л..А..З..А..И..Г..У..Б..Ы

вера полозкова - ф о т о с и н т е з - Г о в а р д К н о л л

k d k - д а в а й_о с т а н е м с я_д р у з ь я м и

от Just Me - Д а в а й о с т а н е м с я д р у з ь я м и ~~~

ОБИ ВАН КИНОБИ - В З А П Е Р Т И