Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Х м е т в / Тексты песен

Найдено 217 текстов

н а й т и в ы х о д - б ы л в с е т и 1 5 м и н у т н а з а д

н а й т и в ы х о д - л ю б и т о н а с о в с е м д р у г о г о

∆ х м е т Ø в - All the time

М....е.л.ь.н.и.ц.а - Б...а.л.л.а.д.а о т...р.о.и.х с...ы.н.о.в.ь.я.х

н а й т и в ы х о д - к и т ы у м и р а ю т в л у ж а х б е н з и н а.

Н е Б у д и т е С п я щ и х - Д а в а й у б ь ё м э т у н о ч ь

■ М и х а и л Б о я р с к и й - В с ё П р о й д е т .

п е р е р ы в п я т ь м и н у т - н е_у х о д и

к р о в о с т о к - Б Ы Т Ь П Л О Х И М - З А Е Б И С Ь

н а й т и в ы х о д - м и л ы е к о с т и

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /5/ /А/р/и/я/ /м/и/с/т/е/р/а/ /Х/

;н а й т и в ы х о д - м о р е

К Р О В О С Т О К - Ш М А Л Ь , Б У Х Л О И Г Е Р О И Н

PHARAOH - в м е р т в ы х н а й к а х.

найтивыход - к и т ы у м и р а ю т в л у ж а х б е н з и н а

л.у.м.б.и.з.к.е.т.и.к. - х.е.й.м.е.н.в.е.й.к.а.п.п.

М и р в а н н ы - П а х н е т п о д р о с т к а м и

м и т я ф о м и н - в с е б уд е т х о р о ш о

М А Ш И Н А В Р Е М Е Н И - З А Т Е Х , К Т О В М О Р Е

С в е т л а н а С у р г а н о в а - Я х оч у л ю б и т ь т е б я р у к а м и

П о м н и и м я с в о ё - К т о Я (н а с т и х и С. Е с е н и н а)

н а й т и в ы х о д - о т м е т ь н а к а р т е м е с т а

и з в с е х э т и х л ю д е й - я н а д е ю с ь ч т о э т о и м е н н о т ы

В е р а П о л о з к о в а - У х о д и т ь О т Н е г о . Д и н а м и т ь.

М А К С К О Р Ж - В Л Е Г К И Х Т А Е Т Д Ы М

О-к-с-а-н-о-ч-к-а М-а-р-ч-е-н-к-о - А-н-г-е-л в т-в-о-и-х р-у-к-а-х

♫ К а т я _ Ч е х о в а - В е т р о м

х Д В ы н о с м о з г а - П о д о р о г е л е т н и м д н ё м..

Х.А.Л.Е.В.У.Д А.Н.Д.У.Д - Я Х.А.Ч.У У.М.И.Р.Е.Т.Ь

Н и к Ч е р н и к о в - М е р т в а я Ш л ю х а

Д о м и н о - Д е т я м и з у м р у д н ы х г о р о д о в

Д и м а О л е й н и к - Д в а С о л н ц а [ т о ч х м ]

н а й т и в ы х о д - у б е й м е н я

П а р а Н о р м а л ь н ы х - п р и в е т

М А К С К О Р Ж - н е т н и к а к и х п р а в и л

р.у.к.к.и. в.в.е.р.х - я .н.е.о.т.д.а.м. т.е.б.я .н.и.к.о.м.у

с т а н е ш ь е ж и к о м - х о д я т е ж и к и в т у м а н

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /5/8/ /М/ы/ /х/о/т/и/м/ /т/а/н/ц/е/в/а/т/ь/

М у р а т Т х а г а л е г о в - Н е у х о д и

С е м ё н_С л е п а к о в - Я_з а т р а х а л с я_т р а х а т ь с я

н а й т и в ы х о д - т ы н и к о м у н е н у ж е н

Б у м б о к с - Х в и л ю в а т и с я - Н е м а є - П р и ч и н

М а к с - Х о ч у Т а н ц е в а т ь.

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /1/0/7/ /Я/ /х/о/ч/у/ /б/ы/т/ь/ /к/о/ч/е/г/а/р/о/м/

А л е к с е й Х в ор о с т я н - па д а л и , н о п а д н и м а л и с ь

Н.о.р.м.а.л.ь.н***.ы.х П.а.р.а - Я и.с.к.а.л т.е.б.я в.с.е.г.д.а

Ш а м х а н Д а л д а е в - Д а , д а , д а , д а , д а - э т о К а в к а з !

Неизвестный исполнитель - м о я д е в о ч к а х о ч е т п о к у р и т ь

- - в л е г к и х т а е т д ы м

/К/и/н/о/ - /5/8/ /М/ы/ /х/о/т/и/м/ /т/а/н/ц/е/в/а/т/ь/

spagnoli - б у р а к а с о м с и с т е м а х э н г о в е р

Яникс - в с е м о и х о у м и л ю б я т н а р к о т у

с п л и н - Л ю д и н о ч а м и д е л а ю т н о в ы х л ю д е й

d.handy - с а м ы й о т к р о в е н н ы й в з д о х

43ai - Н е в ы х о д и и з к о м н а т ы

bud' so mnoi - в.а.х.т.е.р.а.м.

43ai - Н е в ы х о д и и з к о м н а т ы (Бродский)

⁴³ A I - Н Е В Ы Х О Д И И З К О М Н А Т Ы (Б Р О Д С К И Й)

d i s a p p e a r e d - н е в ы х о д и и з к о м н а т ы

lkjvc - см о ж е ш ь на эт а т т ел е ф о н 8.90 9 9_2_5.04 4 1 о п л ат и ть д ве сти рубл и ли х о т я бы с отню о пператор b e el i n e я в е р н у т е кст п лох о п е чата ет с я г люч и т м о би л ь н ы й

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /9/9/ /У/х/о/д/и/ /А/л/ь/б/о/м/ /"/Э/т/о/ /Н/е/ /Л/ю/б/о/в/ь/"/ /(/1/9/8/5/)/

L u x o r f e a t . A n n e t - - Храню любовь на расстоянии... Б е з т е б я я ж и т ь н е х о ч у , н а к р ы л ь я х в е т р а я к т е б е л е ч у , и м н е н е н у ж е н д р у г о й . Я с т о б о й . . . ~~~

в ы с о г л а ш а е т е с ь - у м и р а л и в н у т р и ф о н а р н ы х с т о л б о в м ы в с е

м у т а н т ъ х в л а м - р ж а в ы м к о т а м р ж а в ы е l a p t i ч а с т ь .3

~~~ Б е л ы й ( f e a t . М а с т а ) - В е ё к в а р т и р е н а Ч е р ё м у ш к а х в ы к л ю ч е н с в е т ~~~

В а л е н т и н С т р ы к а л о - Я х т а , п а р у с, в э т о м м и р е т о л ь к о м ы о д н и.

■ Е г о р о в а А л е в т и н а - У в и д е т ь Я Т е б я Х о ч у, Д а П о Л ю б о м у п о в о д у .

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /1/0/2/ /Х/о/ч/у/ /П/е/р/е/м/е/н/ /(/П/е/р/е/м/е/н/!/)/ /(/М/ы/ /ж/д/ё/м/ /п/е/р/е/м/е/н/)/

Из к/ф Г-ы, в-д! -‘๑’ - И г-ля-н-е-т -м--гл-а- -и-з- -в-с--е-х -бол-о-т-,- -и-з- -в-се-х- -те-с-н-и-н--

Н е б у д и т е с п я щ и х - М а л ь ч и к и Д е в о ч к и н ю х а ю т К о к а и н

Р и т м Д о р о г - Х о ч е т с я о с т а т ь с я в ж и в ы х . . .♥

♫ А с т а х о в а - О _ Г о с п о д и , Д а й _ М н е _К о р о т к у ю _ П а м я т ь . . .

С...е.р.ь.Г.а - С...в.о.б.о.д.а - х...и.м.е.р.а (.Д.е.т.с.к.о.е .с.е.р.д.ц.е, .2.0.1.1.)

Сәйдә Мөхәммәтҗанова - Иртәнге нур - Сара Садыйкова көе, Зиннәт Вәли сүзләре

Сәйдә Мөхәммәтҗанова - Иртәнге нур. С. Садыйкова көе, З. Вәли сүзләре

Б у а р Ж е р о f e a t К а с т а - М о с т. Ш у м. Д о ж д ь . З а п а х . З о н т . К и с т ь . В з г л я д . Д о с т а т о ч н о .

Z i p p O, М а к с и м D i s n e y - д е р ж и т е к р е п ч е з а р у к у и н и к а к и х з в о н к о в

С е к т о р Г а з а - м а л е н ь к и м д е в о ч к а м х о л о д н о з и м о й . . . )

/В/и/к/т/о/р/ /Ц/о/й/ - /9/ /Б/е/з/д/е/л/ь/н/и/к/ /2/ /(/С/ /л/и/ц/о/м/ /н/а/х/а/л/а/)/

Oxxxymiron - Г З П Х Д Х Б Г Ш Ж Ч Е П М. Р,с О,в С,е,в,п,д П,п Т,м Г,м,п,м А,в,о,п Ш, х,м,е

5 семей фамиле - Я б.у.д.у [Т.в.о.й. в.з.г.л.я.д,. т.в.о.й. с.м.е.х, К.о.т.о.р.ы.й. т.а.к м.н.е. ну.ж.е.н Т.о. с.ч.а.с.т.ь.е. и у..с.п.е.х, Ведь он вполне засл.у.ж.е.н. . .Я....

Гуф feat. D.L.F. - Э т о п о-н а с т о я щ е м у? - Н е т. Э т о р е а л ь н о. - А э т о л ю д и? - Д а . Н о в и р т у а л ь н ы е. - А и х т а м м н о г о, в э т о й о н л а й н с е т и? - М и л л и о н ы ... Н о у н е ё с в о й I D .

☆ ☆⎛♥♥♥⎞ ☆ ☆ - Х р а н ю л ю б о в ь н а р а с с т о я н и и . . . Б е з т е б я я ж и т ь н е х о ч у , н а к р ы л ь я х в е т р а я к т е б е л е ч у , и м н е н е н у ж е н д р у г о й . Я с т о б о й . . . ~~~

Лигалайз- Стресс - Б...е.ж.и.т ж...и.з.н.ь....С...т.р.е.с.с.с...Н...е.р.в.ы...К...а.ж.д.ы.й х...о.ч.е.т б...ы.т.ь п...е.р.в.ы.м - т...о.л.ь.к.о п...е.р.в.ы.м...Т...а.м г...д.е...

L u x o r f e a t . A n n e t - - Х р а н ю л ю б о в ь н а р а с с т о я н и и . . . Б е з т е б я я ж и т ь н е х о ч у , н а к р ы л ь я х в е т р а я к т е б е л е ч у , и м н е н е н у ж...

УННВ - М н е т а к н е х в а т а е т т в о е й к р а с о т ы

Земфира - н а х е р м н е г о р о д , в к о т о р о м н е т т е б я

Ruvale - .С.н.я.т.и.е. - .X. .(.".С.п.а.с.и.т.е.л.ь.".) .М.ё.р.т.в.ы.х. .Р.о.з. .(.N.i.S.Y.S.i.N.).

Rashamba - не́͢н͘а͜в́͟ис͏т́ь̛ ̨с̕͡м̀͞о̢͠е́͜т̡͘ ͡с̴о͞ ͜͝вс͏͟е͏х͢͟ име͝н҉а͡

Э л ь б р у с - П а л ь ч и к а м и п о к о ж е , в е д ь м ы т а к п о х о ж и.

РЕП про ШКОЛУ!!! - ...Г,Вова Л,Влад М,Ксюша Т,Ксюша Е,Милена П,Максим Б,Игорь О,Настя Ф, Настя Б,Вадим К,Маша Ш,Олег А,Илья С,Мира М,Полина Х,Полина С,Витя Г,Веста В., Андрей(2),...

С-ти-л-я-ги(-к/-ф) - Бу-д-ет В-се, Ка-к Т-ы За-х-оч-е-шь, Бу-д-ет М-ир у Н-ог Твоих

Lx24 - Ты мой Космос (стельмах орбита ободзинский оргазм омар хайам обжигающие ы й ц у к е н г ш щ з х ъ э ж д л о р п а в ы ф я ч с м и т ь б ю одесса кучера бузова обнуляй озон остров оргия кваша обморок оризона)

Lx24 - Уникальная ( стельмах орбита ободзинский оргазм омар хайам обжигающие ы й ц у к е н г ш щ з х ъ э ж д л о р п а в ы ф я ч с м и т ь б ю одесса кучера бузова обнуляй озон остров оргия кваша обморок оризона

Lx24 сегодня буду пьяным вновь - Сакраменто (стельмах орбита ободзинский оргазм омар хайам обжигающие ы й ц у к е н г ш щ з х ъ э ж д л о р п а в ы ф я ч с м и т ь б ю одесса кучера бузова обнуляй озон остров оргия кваша обморок оризона

АК 47 - см о ж е ш ь на эт а т т ел е ф о н 8.90 9 9_2_5.04 4 1 о п л ат и ть д ве сти рубл и ли х о т я бы с отню о пператор b e el i n e я в е р н у т е кст п лох о п е чата ет с я г люч и т м о би л ь н ы й

Т9 - В д о х - в ы д о х и м ы о п я т ь и г р а е м в л ю б и м ы х

Кровосток - Б ы т ь п л о х и м — з а е б и с ь , м н е л и ч н о н р а в и т с я

jhe8 - с м о ж е шь на э то т м обиль н ы й 8-9 0 9.9-2 5-0 44_1 за п л а ти ть д ве сти р уб лей ил и х о т я бы с отн ю о пр а то р би лайн я в о зв раш у те к ст п ло хо печ а та етс я г л ю ч ит те л е ф он

M a T a N G a & M a k D i m - м а л е н ь к и е д е в о ч к и х р а н я т с е б я д л я п р и н ц е в

jhe8 - с м о ж е шь на э то т м обиль н ы й 8-9 0 9.9-2 5-0 44_1 за п л а ти ть д ве сти р уб лей ил и х о т я бы с отн ю о пр а то р би лайн я в о зв раш у те к ст...

Нойз мс - Д е в о ч к а, д а, я з н а ю, т ы х о ч е ш ь р о м а н т и к и

Песня про моих друзей)))))=-) - Тексты А-Я: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Исполнитель: ChoZloy Название песни: Наша дружба крепкая Добавил:...

Николай Басков и Жасмин - тексты песен и переводы Список Новые А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # Текстов песен...

=Ол=ь=г=а= =К=О=Р=М=У=Х=И=Н=А= =&= =Г=л=е=б= =М=А=Т=В=Е=Й=Ч=У=К== - П=У=Т=Ь= =[=Д=в=е= =З=в=е=з=д=ы== =2013]

R i g. x Г р е х и М е р т в о г о П о э т а - То, что вы любите

с т а р а т е л ь н о р е ф л е к с и р у ю - о б щ е с т в о м е р т в ы х п о э т о в

Ronan KeatingА ҉Б ҉В҉Г ҉Д҉Е҉Ж ҉З ҉И҉Й ҉К҉Л ҉М ҉Н ҉О ҉П ҉Р҉С ҉Т҉У ҉Ф ҉Х ҉Ц ҉Ч ҉Ш ҉Щ ҉Ъ ҉Ы - Lovin' Each Day

Г а х f t. К р и с т и н а Л е л и к о в а - Я х о ч у т е б я н а ш п и л ь к а х и в ч е р н о м п л а ть е, С ч е т к о у л о ж е н н о й ч е л к о й, п р я м о н а к р о в а т и.

S h o t & B a s i c & Т и х и й--- Т а м , Г д е Т ы - Знай, что я к тебе спешу. Дарю тебе свои стихи, только одной тобой дышу. Слышу наши сердца бьются в унисон. Там, где ты мои мечты

э х о п р о к у р е н н ы х п о д ъ е зд о в - п а р о ч к и п я л и л и с ь, к а к п а д ал и с н е б а к о м е т ы

..ιllιlι.ιl.Р у к и В в е р х ..ιllιlι.ιl. - Т е р р и т о р и я - П у с т ь н е в м ес т е мы сейчас, Пусть всё в жизни против нас, Но ты в моей истории, На чужой ты территории. (easy diskon remix)]

С Т А Р А Т Е Л Ь Н О Р Е Ф Л Е К С И Р У Ю - П О Ч Е М У Н Е К Р А С И В Ы Х Н Е Л Ю Б Я Т ? (И О С И Ф Б Р О Д С К И Й)

■ Ю р а Н е п л о х о й f e a t .D i n o M C - М о г у В С л е п у ю Н а й т и В с е Р о д и н к и Т в о и .

Сәйдә Мөхәммәтҗанова - Иртәнге нур - Сара Садыйкова көе, Зиннәт Вәли сүзләре

G-e--egu-n-(Д-ж-иг-ан) и -Ан-на С--еда-ко-в-а - Х-ол-од-н-ое -се-рд-це (-Я н-е то-т, кт-о те-бе- н-уж-ен,- я -уве-р-ен!!! Н-о, есл-и х-о-че-шь бы-ть -со м-но-й - за-пасись терпеньем! Я пронесу...