Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyal Golan - At | Текст песни

dibarnu kol alaila ech shelo ergashnu et azman
mebit mibaad lachalon ve'at ko rechoka mikan
ani kol kach mitgaageha
kolech adain mitnagen ani margish otach karov
bohi nivrach lanu mikan kol ma sheyaase' lach tov
ani yodeha
shehim takumi vetirtzi lalechet
epol kmo od aleh shebshalechet
chutz mimech en li klum baholam

at, alev lo meshker yode'a shezo at
ani lo avater alaich leholam
ani shalem itach ohev otach bechol ako'ach
ki zo at
gam him iplu ashamaim ve'ivhar ayam
itach ani od anatze'ach et kulam
ki biladaich shum davar po lo mushlam
baholam

at kol atov shebaholam at mehira li et chayai
ki at ashemesh ve'aruach shenoshevet bechnafai
ohav otach lanetzch
huchshetavohi achake' lach veheda ad kama at
achi shleva hu'tehora kol kach yafa kmo ashabat
shekvar bepetach
vehim takumi vetirtzi lalechet
epol kmo od aleh shebshalechet
chutz mimech en li klum baholam

at, alev lo meshker yode'a shezo at
ani lo avater alaich leholam
ani shalem itach ohev otach bechol ako'ach
ki zo at
gam him iplu ashamaim ve'ivhar ayam
itach ani od anatze'ach et kulam
ki biladaich shum davar po lo mushlam
baholam{x2}


Еще Eyal GolanВидео