Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

★Uma Mohan - Indra Krita Mahalakshmi Ashtakam★ | Текст песни

namaste’stu mahAmAye shrI-pIThe sura-pUjite |

sha~Nkha-chakra-gadA-haste mahAlakShmi namo’stu te || 1 ||

namaste garuDArUDhe kolAsura-bhaya~Nkari |

sarva-pApa-hare devi mahAlakShmi namo’stu te || 2 ||

sarvaj~ne sarva-varade sarva-duShTa-bhaya~Nkari |

sarva-duHkha-hare devi mahAlakShmi namo’stu te || 3 ||

siddhi-buddhi-prade devi bhukti-mukti-pradAyini |

mantra-pUte sadA devi mahAlakShmi namo’stu te || 4 ||

Ady-antara-hite devi Adya-shakti maheshvari |

yogaje yoga-sambhUte mahAlakShmi namo’stu te || 5 ||
sthUla-sUkShma-mahAraudre mahAshakti mahodare |

mahApApa-hare devi mahAlakShmi namo’stu te || 6 ||

padmAsana-sthite devi parabrahma-svarUpiNi |

parameshi jagan-mAtar mahAlakShmi namo’stu te || 7 ||

shvetAmbara-dhare devi nAnAla~NkAra-bhUShite |

jaga-sthite jagan-mAtar mahAlakShmi namo’stu te || 8 ||

mahAlakShmy-aShTakaM stotraM yaH paThed bhaktimAn naraH |

sarva-siddhim avApnoti rAjyam Apnoti sarvadA || 9 ||
eka-kAlaM paThen nityaM mahApApa-vinAshanam |

dvi-kAlaM yaH paThen nityaM dhana-dhAnya-samanvitaH || 10 ||
tri-kAlaM yaH paThen nityaM mahAShatru-vinAshanam |

mahAlakShmIr bhaven nityaM prasannA varadA shubhA || 11 ||\

itIndra-kR^itaM mahAlakShmy-aShTaka-stotraM sampUrNam |


Еще ★Uma Mohan

Популярное сейчасВидео
  • Mahalakshmi Suktam by Uma Mohan | Devotional ... Mahalakshmi Suktam by Uma Mohan | Devotional ...
    Celebrate Krishna Janmashtami with OmBhajanBahkti. Listen to Amazing Devotional Songs ...