Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H i m / Тексты песен

Найдено 6797 текстов

H.I.M. - Wicked Game

H.I.M. - The Funeral Of Hearts

H.I.M. - Gone With The Sin

M.a.r.i.l.y.n. .M.a.n.s.o.n. - T.h.i.s. .I.s. .T.h.e. .N.e.w. .S.h.i.t.

H.I.M - Join Me In Death

T///h/e B////e///at/le/s - W//hi//le M//y Gu///i//tar G////ent/ly We////e/ps

H.I.M - In Joy And Sorrow

R.i.h.a.n.n.a - U.m.b.r.e.l.la

F A L I C H E D - B U R I M O V A

H.I.M - Killing Loneliness

D.e.m.i Lova.t.o - Gi.ve Your H.e.art A Br.eak

E/m/i/n/e/m// - L//ov/e/ /t/h/e/ /W/a/y/ /Yo/u/ /L/i//e/ /(f/e/a/t/.// R/i/h/a/n/n/a/)/

T/h/e C/r/a/n/b/e/r/i/e/s - Z/o/m/b/i/e

H.I.M - The Funeral Of Hearts (Acoustic Version)

H.I.M. - Rip Out the Wings of A Butterfly

H.I.M - Sigillum Diaboli

I.n.g.r.i.d. M.i.c.h.a.e.l.s.o.n. - Everybody wants to love

H.I.M - Vampire Heart

H.I.M - In Joy And Sorrow (String Version)

C.a.pt.u.r.e. .T.h.e. .C..r.o.w.n. - I.n. .M.y.. .H.e.a.d. .(.J.a.s.o.n. .D.e.r.u.l.o. .c.o.v.e.r.)

T.h.e. A.u.t.o.m.a.t.i.c. - S.t.e.v.e. M.c.Q.u.e.e.n.

3.0 .S.e.c.o.n.d. T.o .M.a.r.s - T.h.e K.i.ll (ac.ou.stic.)

Alex M.O.R.P.H. feat Hannah - When I Close My Eyes (Aly & Fila Remix)

H.I.M. - Wings Of A Butterfly

W.i.l.l.ia.m. Fi.t.z.s.i.mm.o.n.s - T.h.e T.i.d.e P.u.l.ls f.r.o.m t.h.e M.o.o...n

M.ad.i..s.o.n ..A.f.f.a.i.r. - We.. .a.r.e. .t.h.e. .Wa..v..e. .

J a m e s A r t h u r - I m p o s s i b l e

M.i.c.h.a.e.l. .B.u.b.l.e. - I''m Feeling Good

H.I.M - Its All Tears (Drown In This Love)

C.o.b.r.a. S.t.a.r.s.h.i.p. ft. M.a.c. M.i.l.l.e.r. - middle finger

M.a.c.h.i.n.e. G.u.n. K.e.l.l.y. - Skate Cans

S.a.r.a.h C.o.n.o.r - F.r.o.m S.a.r.a w.i.t.h l.o.v.e

G.l.a.m.o.u.r. O.f. T.h.e. K.i.l.l. - A Hope In Hell

L i m p B i z k i t - B e h i n d B l u e E y e s

S.l.i.m. T.h.u.g. - C.l.i.c.k C.l.a.c.k.

H O Z I E R - t a k e m e t o c h u r c h

P.a.n.ic.!. .A.t. .T.h.e .D.i.s.c.o. - T.r.a.d.e. .M.i.s.ta.k.es.

P.e.n.d.u.lu.m.. - T.h.e. I.s.l.a.n.d. .(.Du.b .s.t.ep. R.e.mi.x.)..

j.a.r.e.d. .p.a.d.a.l.e.c.k.i. - t.a.k.e. .m.y. .h.a.n.d.

• M...u.s.i.c H...a.y.k (.B.l.a.c.k S.ta.r. I.n.c.) - Л...ю.б.о.в.ь (.2.0.1.1.) •

T.h.e B.r.o.w.n.i.n.g - A.s.h.a.m.e.d

E.m.i.n.e.m. ft H.a.i.l.e.y. W.i.l.l.i.a.m.s. ft B.o.B - A.i.r.p.l.a.n.e.s.

C.l.a.r.e B.o.w.d.i.t.c.h - Y.o.u M.a.k.e M.e H.a.p.p.y

T h e P r e t t y R e c k l e s s - M y M e d i c i n e✔

.E.m.i.n.e..m.. - .L.o.v.e. ..t.h.e. ..W.a.y. ..Y.o.u.. .L.i..e

W E E K E N D ' B O O M ' I N S P I R A T I O N - R A D I O ' S H O W

R A D I O ' S H O W - B O O M ' I N S P I R A T I O N

L.o.u.i.s. .A.r.m.s.t.o.n.g. - W.h.a.t. .A. .W.o.n.d.e.r.f.u.l. .W.o.r.l.d.

ᅠᅠᅠᅠᅠ - ᅠᅠS A Y ᅠS O M E T H I N G

exoᅠᅠᅠ - ᅠᅠᅠᅠm o o n l i g h t

e x o - l o v e m e r i g h t

H.I.M. - Love In Cold Blood (Acoustic)

S i m o n C u r t i s - f l e s h

H O M I E - Дура

T H E M I Z - НАС 5 000

B R I N G M E T H E H O R I Z O N - S L E E P W A L K I N G

D=e=l=t=a= =S=p=i=r=i=t== - Y=a=m=a=h=a= (OST "Тепло наших тел")

C/i/r/c/l/e/ O/f/ D/u/s/t/ - C/h/a/s/m/

t h e w e e k n d - w i c k e d g a m e s

M a r k u s S c h u l z f e a t. A n a C r i a d o - Surreal (Omnia Remix) [ASOT 503]

H.I.M. - In the Night-Side of Eden

H.I.M - Join Me In Death - piano cover

K.e.y.s.h.i.a .C.ol.e. - S.h.o.u.l.d.a .L.et.. .Y.ou. .G.o .in.t.r.o.d.u.ci.n.g. .A.m.i.na

H A N S Z I M M E R - I N T E R S T E L L A R

M y C h e m i c a l R o m a n c e - Famous Last Words

.H.i.t.m.a.n.: .B.l.o.o.d. .M.o.n.e.y. - .A.p.o.c.a.l.y.p.s.e.

C.a.p.t.u.r.e. .T.h.e. .C..r.o.w.n. - L.ad..i.e.s. .&.. .G.e.n.t.l.e.m.e.n.... .I. .G.i.v.e. .Y.o.u. .H.e.l.l.

W i l d C h e r r y - P l a y T h a t F u n k y M u s i c

T h e N e i g h b o u r h o o d - F e m a l e R o b b e r y

~~~ D N S P r o j e c t f e a t . J o h a n n a - M i n d f u l ( R a d i o E d i t ) ~~~

M.I.N.E.C.R.A.F.T. - H.E.R.O.B.R.I.N.

t h e c r a n b e r r i e s - z o m b i e

L i f e h o u s e - S t o r m

T h e P r o d i g y - O m e n

Phạm Hồng Phước - Khi Người Lớn Cô Đơn

Hương Tràm - Ngại ngùng

T.h.e D.a.m.n.i.n.g W.e.l.l - Awakening

DIGIMORTAL - The M.A.C.H.I.N.E.

Lana Del Rey - N a t i o n a l A n t h e m

- w h e r e i s m y m i n d

c o l d p l a y - m i d n i g h t

Justin Jay Vs. Lykke Li - I follow the static (2.M.A.C.H.O.S. bootleg)

exo - m o o n l i g h t (inst)

H.I.M. - Join Me In Death (OST "13 этаж")

H.I.M - The Funeral Of Hearts (Dr. Dragon's Dub)

H.I.M. - Wicked Game (Chris Isaak)

H.I.M - Rip Out The Winds of a Butter...

H.I.M. - The Vampire (Acoustic Thunder Version)

S h i v a r e e - G o o d n i g h t , m o o n

i n  t h i s  m o m e n t - .

F l o r e n c e A n d T h e M a c h i n e - Heavy In Your Arms

F l o r e n c e + T h e M a c h i n e - Bedroom Hymns

W.i.t.h.i.n T.e.m.p.t.a.t.i.o.n - P.a.l.e (С.у.м.е.р.к.и..Л.о.м.а.я. .р.а.с.с.в.е.т)

W i t h i n T e m p t a t i o n - Lost

A r c t i c M o n k e y s - W h y ’ d Y o u O n l y C a l l M e W h e n Y o u ’r e H i g h

S A M S M I T H - I ' M N O T T H E O N L Y O N E

M o b b D e e p - H e y L o v e ( A n y t h i n g )

J...a.m.e.s B...l.u.n.t - H...i.g.h (.o.s.t. М.а.л.ь.ч.и.к .в. .д.е.в.о.ч.к.е.)

D i e A n t w o o r d - C o o k i e T h u m p e r

● .P.e.a.c.h.e.s. - M.u.d. .(.O.S.T. .T.h.e. .V.a.m.p.i.r.e. .D.i.a.r.i.e.s.)...

R a m m s t e i n - O h n e D i c h

b r i n g m e t h e h o r i z o n - d e a t h b e d s

R.a.m.m.s.t.e.i.n. - I.n.t.r.o B.u.c.k. D.i.c.h. (Live In Moskau 11.02.2012)

W i l d C h e r r y - P l a y T h a t F u n k y M u s i c (OST Кухня на СТС)

E.m.i.n.e.m. - H.o.w. C.o.m.e.

L I N K I N P A R K - F R O M T H E I N S I D E

/M/i/c/h/e/l/ /J/a/k/s/o/n - /E/a/r/t/h/ /S/o/n/g/

H u r t s - S o m e K i n d o f H e a v e n

W.i.z. .K.h.a.l.i..fa.. - A.m.b.e.r. .I.c.e.

E/m/i/n/e/m - Symphony In H 2013

M*o*r*a*n*d*i* - R*o*c*k *T*h*e* Wo***rld (I* F*e*e*l S*o G*o*od)

Tuấn Hưng - Tìm Lại Bầu Trời

[TETHYS] K R O K H M A L S E R G E Y - I N O N E (single)

C H A R L I X C X - B O O M C L A P

Alex M.O.R.P.H. feat. Hannah - When I Close My Eyes (Original Mix)

Hương Tràm - Người từng yêu anh rất sâu nặng

O M I - C H E E R L E A D E R ^-^

T.h.e. .R.a.s.m.u.s. .a.n.d. .N.i.g.h.t.w.i.s.h. - October and April (for us July)

B r i n g M e T h e H o r i z o n - Can You Feel My Heart

A.e.r.o.s.m.i.t.h. - Dream On (Dubstep Style) + классика

L.i.l J.o.h.n f.e.a.t. L.M.F.A.O - Get Outta Your Mind (OST "Проект X: Дорвались")

m e g h a n t r a i n o r - NO

DIGIMORTAL - M.A.S.H.I.N.A

- C O O K I E T H U M P E R